Brent Rahim vs Honduras

Date Published: 
2001-10-07
Source: 
lapresna.hn
Brent Rahim vs Honduras

Amado “el Lobo” Guevara ya sabe que es enfrentarse a los trinitenses. Brent Rahim (11), Arnold Dwarika (9)